Ochrona Danych Osobowych


 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA

Krajewski, Radomski Spółka Jawna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Rodzinna PRO FAMILA Krajewski, Radomski Spółka Jawna z siedzibą w Reszlu przy ulicy Kolejowej 2, telefon 89 7550038, którego reprezentują współwłaściciele Piotr Krajewski i Grzegorz Radomski

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art 9 ustęp 2 litera h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
  • organy publiczne, instytucje lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • organy rentowe oraz zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem
  • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
  • Laboratorium Medyczne OPTIMED w Kętrzynie
  • zakłady ubezpieczeniowe wobec których wyraził Pan/Pani zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych osobowych

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. 20 lat.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do usunięcia danych osobowych nie dotyczy danych medycznych w okresie obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.


 

 

Nasz adres

Poradnia Rodzinna PRO FAMILIA Krajewski, Radomski Spółka Jawna
Kolejowa 2
11-440 Reszel

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Tel: + 48 89 755 00 38
+48 89 755 01 28

E-mail: profamilia@poczta.onet.pl